Auteursrecht

Het Auteursrecht is een recht dat automatisch ontstaat op het moment dat u een werk creëert. Een werk is bijvoorbeeld een kunstwerk, tekst, grafisch ontwerp, software of een nieuw uiterlijk van een product. 


De Nederlandse Auteurswet bepaalt dat het niet is toegestaan om zonder toestemming van de maker een auteurrechtelijk werk openbaar te maken en te vermenigvuldigen.  Dit zijn de twee meest belangrijk rechten die een auteur kan inroepen op basis van het auteursrecht.

 
Voorwaarden voor een geldig Auteursrecht

Volgens de wet kan een geldig Auteursrecht slechts ontstaan wanneer het werk aan twee vereisten voldoet:

  1. Het werk moet een oorspronkelijk en persoonlijk karakter hebben 
  2. Het werk moet zintuiglijk waarneembaar zijn, we moeten het kunnen zien,  horen of voelen.

Op een idee of concept dat nog op geen enkele manier in tastbare vorm bestaat, rust dus geen auteursrecht.

 

Formaliteiten en bewijs

Auteursrecht ontstaat automatisch door de creatie van het werk. Er hoeft dan ook geen formaliteit, depot of registratie te worden verricht. Het is echter wel vaak moeilijk om aan te tonen op welke datum het auteursrecht precies is ontstaan. Als bewijs van auteursrecht kan een werk 'gewaarmerkt' worden door bijvoorbeeld een dagstempel van de belastingdienst of de notaris. Een officiele dagstempel geeft zekerheid over de datum van bescherming.


Exploiteren van het Auteursrecht

Het auteursrecht biedt de maker de mogelijkheid (financieel) voordeel te halen uit zijn werk, bijvoorbeeld door middel van royalties. Hij heeft namelijk exclusieve zeggenschap over gebruik en exploitatie van het beschermde werk en heeft dus als enige het recht om het werk openbaar te maken en te vermenigvuldigen. Wel kan de maker anderen toestemming geven om zijn werk te exploiteren door middel van licenties of overdracht.


De feitelijke schepper van het werk wordt in de regel als auteursrechthebbende beschouwd, maar er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld met betrekking tot werken die in dienstverband worden gecreëerd of bij een overeenkomst van opdracht. Het is belangrijk om hier goede afspraken over te maken. Nederlandsch Octrooibureau ('NLO') adviseert u hier graag over.

 

Geldigheid auteursrecht

Na de dood van de maker komt het auteursrecht automatisch toe aan zijn erfgenamen. Het auteursrecht eindigt 70 jaar na de dood van de maker.


Internationaal

Het auteursrecht is Internationaal ook vastgelegd in de Verdragen (Berner Conventie en de Universele Auteursrecht Conventie). Hierdoor geniet een auteursrechthebbende in vele landen dezelfde bescherming als een onderdaan van dat land. Hij bezit dus automatisch vele nationale auteursrechten.


Inbreuk op Auteursrecht

De auteursrechthebbende kan zich onder andere verzetten tegen de vervaardiging en de verhandeling van een werk dat 'gekopieerd of ontleend' is aan zijn werk. Deskundig advies of er sprake is van namaak is echter onmisbaar. Voor advies  kunt u contact opnemen met de Juridische Sectie van NLO.