Creƫer kansen met Intellectuele Eigendom Management: 10 tips

Door Judith Hofstra-Denissen

 

In een innovatieve, kennisintensieve markt is de waarde van een organisatie voor een groot deel afhankelijk van ‘ontastbare’ zaken zoals intellectuele eigendom. Door goed beheer van uw intellectuele eigendom (IE) kunt u kansen creëren en risico’s voorkomen. Juist nu het economisch even wat minder gaat is goed IE-management van belang.

 

Beschouw kosten voor uw intellectuele eigendom als investeringen in de bescherming van vitale innovaties van uw organisatie. Door middel van IE-management kunt u bijvoorbeeld uw marges op producten veiligstellen of zelfs vergroten, voorkomen dat nieuwe partijen toetreden tot uw lucratieve markten, hogere opbrengsten uit licenties genereren en/of uw bedrijf aantrekkelijker maken voor investeerders.

 

Bespaar kosten en vermeerder de waarde van uw IE-portfolio

In deze onzekere economische tijden, kan de waarde van een bedrijf afnemen. Gelukkig kan een eventuele waardedaling van uw intellectuele eigendom (IE) op verschillende manieren worden rechtgetrokken. U kunt kosten besparen en de waarde van uw IE-portfolio vergroten, zodat u daarvan kunt profiteren zodra de markt weer aantrekt. 

 

Wij zetten een aantal instrumenten en tips voor u op een rij:

 

1.    Breng uw IE-portfolio in kaart

Deel octrooien, modellen en merken in naar relevantie en rendement voor uw bedrijf en bepaal per categorie hoe u daarmee omgaat. Bijvoorbeeld:

  • lage score - lage relevantie: verleng de aanvraag niet of dien in een beperkt aantal landen in;
  • hoge score - lage relevantie: zoek licentiepartners of overweeg verkoop van IP;
  • lage score - hoge relevantie: maak een cluster voor onderlinge versterking van deze nog laag scorende octrooien, modellen en merken;
  • hoge score - hoge relevantie: geef in licentie of kijk hoe u beter kunt profiteren.

U kunt een afspraak maken met een van onze adviseurs voor het doornemen van uw

IE-portfolio.

 

2.    Identificeer de meest waardevolle uitvindingen

Laat een intern expert of team uw belangrijkste uitvindingen op een kwalitatief hoogwaardige manier vastleggen. Dit kan u tijd en geld besparen.

 

3.    Bespaar op buitenlands indienen

  • Selecteer zorgvuldig de landen die echt nodig zijn. Waar zitten in de eerste plaats uw concurrenten (productie, verkoop)? Waar bent u zelf actief? Dien niet overal blind in, dit brengt veel te veel kosten met zich mee.
  • Check of u voldoende bescherming heeft in een bepaald land voordat u verdere aanvullingen overweegt. Denk ook aan een internationale octrooiaanvrage via de Patent Cooperation Treaty (PCT). Deze aanvrage geeft u uiterlijk 30 maanden vanaf de oorspronkelijke datum van indiening de tijd om te bepalen in welke specifieke landen u wilt indienen.

4.    Neem uw behoefte aan merkbescherming onder de loep

Voor uw merk bieden wij een strategisch advies, waarbij onze merken/modellengemachtigde in een persoonlijk gesprek samen met u kijkt naar uw behoefte aan bescherming. Hierbij kijken we gezamenlijk naar onder meer uw doelgroep, afzetmarkt en toekomstplannen.

 

5.    Verbind de octrooi-, merken- en modellenstrategieën binnen uw bedrijf

Dit lijkt logisch, maar vaak werken de verantwoordelijken of afdelingen langs elkaar heen. Het merken- en/of modellenrecht kan al een adequate bescherming bieden voor uw intellectuele eigendom. Bij Nederlandsch Octrooibureau ('NLO') werkt iedere octrooigemachtigde samen met een merken- en modellengemachtigde, zodat de mogelijke synergie tussen octrooien, merken en modellen benut kan worden.

 

6.    Beperk het risico van inbreuk op andermans intellectuele eigendom

Inbreuk is namelijk duur en kan het einde van uw business betekenen. U kunt dit risico op de volgende manieren beperken:

 

• Als u weet dat een uitvinding al bestaat, kunt u op zoek gaan naar de mazen in het net.

Door middel van een ‘vrijgave advies’ kan een van onze adviseurs bepalen of het u vrijstaat een product te verkopen en/of een werkwijze te gebruiken.

 

• Koop indien mogelijk relevante octrooien van anderen om sterker te staan met uw business

in de markt, mocht u worden aangesproken op inbreuk. Hier kan wel een flink prijskaartje aan hangen, maar wellicht kunt u een goede deal sluiten. Tijdens een recessie zijn bedrijven wellicht eerder geneigd hun rechten te verkopen.

 

• Ter voorkoming van inbreuk op het recht van anderen kunnen wij voor u diverse onderzoeken uitvoeren naar de registratiemogelijkheden van uw merk.

 

7.    Denk goed na over het vervolgtraject

Bedenk wat het vervolgtraject in zal houden voordat een octrooiaanvrage wordt ingediend. Is het wel de beste manier om er zelf mee aan de slag te gaan? Soms is het strategisch verstandiger enkele delen van uw techniek vrij te geven op de bedrijfswebsite. Op die manier genereert u prior art en voorkomt u dat iemand anders een octrooiaanvrage kan indienen om u te blokkeren. Uiteraard gaat dat niet voor alles op. Soms is het aan te raden een octrooi van een derde te kopen, in plaats van zelf octrooi aan te vragen.

 

8.     Onderzoek of uw octrooien interessant zijn voor andere markten, waar u nog niet aan had gedacht

Toepassingen van uw product/technologie die u zelf niet gaat gebruiken, kunt u in licentie geven. Licenties kunnen een nieuwe bron van inkomsten vormen. Ook hier is het van belang bij het beschrijven van uw octrooiaanvrage zo veel mogelijk toepassingsgebieden te beschermen. Een deskundige van NLO kan u hierover adviseren.

 

9.    Zorg voor goede contracten bij samenwerking

Door samenwerking kunnen innovaties sneller, beter en goedkoper op de markt worden gezet. Daarmee blijft u de - steeds meer internationale - concurrentie voor. Bedrijven werken dan ook meer en meer samen bij de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en productieprocessen. Allianties, partnerships, co-creatie, netwerken: het zijn dé woorden van de moderne economie. En innovatie vindt niet meer alleen plaats in R&D-laboratoria, afgesloten van de buitenwereld.

 

Maar wat als je als partij een samenwerkingsverband aan wilt gaan, maar je wilt niet dat anderen met je product, dienst of idee aan de haal gaan? Geld verdienen aan uw octrooi-, merken-, of modellenportefeuille heeft dan ook alles te maken met goede contracten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een samenwerkingsovereenkomst, een geheimhoudingsverklaring of een licentiecontract. Het is aan te raden deze contracten te laten opstellen door juristen die dagelijks te maken hebben met intellectuele eigendom.

 

10.  Neem een expert in de arm

Een octrooi aanvragen of deponeren van een merk is juridisch vakwerk. Dat betekent dat het verstandig is een goed geschoolde adviseur, met een passende technische en juridische achtergrond, in de arm te nemen. Bij NLO werken 36 octrooigemachtigden en 9 merken- en modellengemachtigden met uitgebreide ervaring in het vak en in de verschillende sectoren en markten. Zij kunnen u adviseren wat de beste IE-strategie is en hoe u op kunt treden tegen inbreukmakers. Verder voeren zij  wereldwijd complexe verleningsprocedures. Onze gemachtigden hebben een geheimhoudingsplicht. Uw innovaties zijn daarom veilig bij NLO.

Meer informatie

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn om uw idee, vinding, merk of model te beschermen? Stuur dan een e-mail naar: info@octrooibureau.nl of bel ons op telefoonnummer 070 - 331 25 00. Wij kijken graag samen met u wat er mogelijk is.