close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
Central Litigation

Gecentraliseerde rechtsgang

Zelfs als u besluit de traditionele route te volgen en uw Europees octrooi in afzonderlijke landen te valideren, moet u besluiten of u uw octrooi wel of niet onder de bevoegdheid van het EOG laat vallen. De octrooiadvocaten van NLO kunnen u hierbij helpen.

Gedurende een overgangstermijn van zeven jaar blijft het huidige traject voor juridische procedures bij nationale rechtbanken nog bestaan voor niet-unitair octrooien. Partijen bij een geschil kunnen dus kiezen welk traject het beste past in hun IE-strategie.

Als u wilt dat geschillen rond uw octrooien niet voor het EOG maar voor nationale rechters dienen, dient u een opt-out in te dienen en te registreren bij het online-systeem van het EOG. Een opt-out kan op elk gewenst moment worden ingediend en ook weer worden ingetrokken, maar indienen kan slechts één keer.

Vastpinnen

Een van de eigenaardigheden van het nieuwe systeem is dat traditionele Europese octrooiaanvragen kunnen worden ‘vastgepind’, zodat ze wel of juist niet onder de bevoegdheid van het EOG vallen. Als een derde bij het EOG een procedure tegen u aanspant voordat u een opt-out heeft aangevraagd, wordt uw octrooi ‘vastgepind’ binnen de bevoegdheid van het EOG, en kan het eventueel centraal herroepen worden.

Omgekeerd geldt ook dat, als u een opt-out heeft aangevraagd, een derde kan voorkomen dat u die intrekt door bij een nationale rechtbank een zaak aan te spannen. Uw Europees octrooi is daarmee vastgepind buiten de bevoegdheid van het EOG, en de mogelijkheid tot centrale handhaving die het nieuwe systeem biedt, is voor u daarmee weggenomen.

Centrale handhaving

Wat het nieuwe stelsel vooral zo aantrekkelijk maakt voor octrooihouders is, naast eventuele kostenbesparingen, de mogelijkheid octrooien centraal te handhaven. Er kunnen met één juridische procedure voor heel Europa voorlopige voorzieningen en gerechtelijke besluiten worden verkregen.

Om uw octrooi te handhaven, kunt u bij een van de lokale of regionale afdelingen of bij de bevoegde centrale afdeling een procedure starten. Afhankelijk van de identiteit van de vermeende inbreukmaker en het land waarin de vermeende inbreuk plaatsvindt, kunt u kiezen waar u een gerechtelijke procedure start.

Centrale nietigverklaring

Het grootste voordeel van het nieuwe systeem voor derden is de mogelijkheid tot centrale nietigverklaring. In het nieuwe systeem is het EOG bevoegd om in één procedure een Europees octrooi nietig te verklaren, of het nu een bundeloctrooi betreft of een unitair octrooi. Het EOG kan ook een niet-inbreukverklaring afgeven die in alle deelnemende lidstaten geldig is.

Nietigverklaringen en niet-inbreukverklaringen kunnen alleen worden afgegeven door de centrale afdelingen. Dergelijke zaken kunnen dus niet aanhangig worden gemaakt bij de lokale of regionale afdelingen.

Uw strategie 

Of en in hoeverre u aan het nieuwe systeem besluit mee te doen, hangt van diverse factoren af:

  • de kosten van een unitair octrooi;
  • het aantal landen waarvoor u bescherming wenst;
  • de sterkte van het octrooi;
  • of u ten aanzien van het EOG wel of niet voor een opt-out kiest.

Er is geen standaardstrategie die voor iedereen geschikt is: wat het beste is, zal per geval verschillen. Uiteraard houden de experts van NLO de ontwikkelingen rond het nieuwe systeem nauwlettend in de gaten. Het is dan ook raadzaam om uw strategische opties te bespreken met uw contactpersoon bij NLO.