close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
Meeting 2

Disclaimer & Privacy

Disclaimer

Onderstaande informatie is van toepassing op ieder gebruik van alle webpagina’s van nlo.eu en/of nloshieldmark.eu. Door het gebruik van de website verklaart u deze voorwaarden te hebben gelezen en gaat u ermee akkoord daaraan gebonden te zijn. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing en is de rechtbank Amsterdam exclusief bevoegd.

De websites van N.V. Nederlandsch Octrooibureau, NLO Shieldmark B.V. en/of NLO bv (hierna ‘NLO’ en/of ‘NLO Shieldmark’) hebben een informatief karakter. Er kunnen op geen enkele manier rechten aan worden ontleend. NLO aanvaardt in geen enkel geval aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen van het gebruik van de websites of van informatie die op de websites beschikbaar is.

Intellectuele eigendom

Tenzij anders kenbaar gemaakt, is NLO eigenaar van alle informatie weergegeven op de websites, waaronder begrepen alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de websites en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet stellen.

Wie is verantwoordelijk?

NLO is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de navolgende situaties:

 • De verwerking van persoonsgegevens in het kader van de cliëntrelatie met NLO of potentiële cliënten met wie NLO contact heeft gelegd of contact wenst te leggen
 • De verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website(s) van NLO
 • De verwerking van persoonsgegevens van ontvangers van promoties, nieuwsbrieven en commerciële e-mails van NLO
 • De verwerking van alle andere persoonsgegevens met betrekking tot personen die contact opnemen met NLO of van wie NLO persoonsgegevens verwerkt.

Voor partners, werknemers, uitzendkrachten, inleenkrachten, student-stagiaires en sollicitanten van NLO is een ander beleid van toepassing.

Wat voor soort persoonsgegevens verwerkt NLO?

NLO verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan NLO hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan de website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die NLO heeft mogen ontlenen aan andere bronnen, zoals zakelijke social media-platforms. Het gaat om de navolgende soorten persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens door u verstrekt
 • Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails of daaraan gerelateerde technologieën
 • Persoonsgegevens verkregen uit andere openbare bronnen zoals social media platforms en openbare registers.

De websites van NLO bevatten hyperlinks naar websites van andere partijen en sociale media buttons. NLO is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van betreffende social media-platforms. Evenmin is NLO verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media-platforms.

Doeleinden

NLO gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u NLO een opdracht hebt verstrekt tot het leveren van onze diensten waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt het verstrekken van onder meer persoonsgegevens aan officiële instanties voor de registratie, verkrijging, bescherming of commercialisering van intellectuele eigendomsrechten zoals bijvoorbeeld het Europees Octrooi Bureau (EOB) of aan (buitenlandse) kantoren die door NLO worden ingeschakeld
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.
 • Het onderhouden van contact met u
 • Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor events en seminars en het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd
 • Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties
 • Het uitvoeren en analyseren van cliënttevredenheidsonderzoeken
 • Het maken van gebruikersstatistieken van de website van NLO
 • Toegangscontrole en bedrijfsbeveiliging bij bezoek aan onze kantoren door registratie van uw naam.

Gronden van de verwerking van persoonsgegevens

NLO verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op grond van een van de rechtsgronden genoemd in artikel 6 lid 1 AVG. De navolgende gronden zijn specifiek van toepassing:

 • Toestemming. Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken
 • Uitvoering van de overeenkomst. Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van onze diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is
 • Wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang

NLO gebruikt bijvoorbeeld uw contactgegevens om u op de hoogte te houden via nieuwsbrieven, commerciële e-mails en/of uitnodigingen voor seminars en events.

Verwerkers

NLO schakelt voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) in die in opdracht van NLO de persoonsgegevens verwerken. NLO sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de AVG. NLO werkt bijvoorbeeld met ICT-dienstverleners die software (software as a service) of hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van nieuwsbrieven en commerciële e-mails.

Persoonsgegevens delen met derden

Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan - afhankelijk van de omstandigheden van het geval - noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. In onder meer de volgende gevallen, worden persoonsgegevens aan derden verstrekt:

 • Indien een rechtelijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan dienen te voldoen.
 • Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Hierop bestaat één uitzondering. Soms organiseren wij met een andere organisatie een gezamenlijke activiteit, zoals een event of seminar. In dat geval worden uitsluitend de noodzakelijke contactgegevens uitgewisseld.
 • Persoonsgegevens kunnen voorts aan derden worden verstrekt, bij een reorganisatie of fusie van onze onderneming of de verkoop van (een deel van) onze onderneming.

In het geval NLO persoonsgegevens doorgeeft aan officiële instanties of externe experts voor de registratie, bescherming, verkrijging of behoud van intellectuele eigendomsrechten bepalen die uiteindelijk zelf de wijze waarop de persoonsgegevens verder worden verwerkt, waaronder publicatie daarvan. Het EOB heeft als internationale organisatie haar eigen data protection guidelines en acht zich niet gebonden aan de AVG. NLO heeft geen invloed op de wijze waarop uw persoonsgegevens bij voornoemde instanties of experts worden verwerkt.

Doorgifte buiten de Europese Economische Ruimte

In bepaalde gevallen is het nodig om de persoonsgegevens door te geven aan partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dat kan -afhankelijk van de omstandigheden van het geval- noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier door aldaar gevestigde expert.

Bewaartermijn

NLO bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

NLO zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in overeenstemming met de daarvoor geldende eisen en richtlijnen.

Vragen of klachten?

Iedere persoon kan op basis van de AVG bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u in bepaalde gevallen het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Neemt u voor al deze vragen contact op via telefoonnummer +31 (0)70 331 25 00 of info@nlo.eu.

Gebruik van cookies

Wij maken op onze websites gebruik van cookies. Bij het eerste bezoek aan de website wordt via een melding in het beeldscherm uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer of mobiele apparatuur wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren, zoals taal van de website, te onthouden. U hebt altijd de mogelijkheid om cookies weer van uw harde schijf te verwijderen. Daarnaast kunt u cookies uitschakelen via uw browser, zie voor instructies de Help-sectie van uw browser.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt overgebracht naar Google. Google slaat dit op servers in de Verenigde Staten op. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze websites gebruikt wordt, om rapporten over de websites aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Hotjar

Met Hotjar kan NLO zien waar de bezoekers op onze websites klikken en in welke mate bezoekers naar beneden scrollen op pagina’s. Deze gegevens worden volledig geanonimiseerd en zijn dus niet naar personen te herleiden.

Nieuwsbrief

NLO biedt geïnteresseerden een nieuwsbrief op het gebied van intellectuele eigendom, onze diensten en aanverwante zaken. Voor het verwerken van de abonneegegevens die via de aanmeldformulieren worden ingevuld gebruiken we e-mailmarketingsoftware van Spotler. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Facebook en LinkedIn

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacyverklaring van Facebook en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Wijzigingen in de Privacy Statement

NLO behoudt zich het recht voor om deze "Privacy Statement" op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen.