close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
bescherming octrooien
Artikel 21 jun 2019

Octrooien en uw bedrijfsstrategie

Geschreven door Barend Bouma
Het hebben van octrooien en het hebben van kennis over octrooirechten van concurrenten en partners kan zonder meer een zeer waardevolle asset zijn voor uw bedrijf. Het economisch belang van het opbouwen, hebben en behouden van een beschermde technologische voorsprong in uw markt is evident. Evenzo het economisch belang van kennis over uw vrijheid van handelen binnen uw markt, om het risico op inbreukmakende activiteiten met betrekking tot rechten van concurrenten te kennen en te verkleinen.

Beschermen van uw innovaties

Uw bedrijfsstrategie kan erop gericht zijn om voor uw technologie en producten bescherming in relevante landen te verwerven. Verder kunt u er naar streven om uw marktaandeel in bestaande markten uit te breiden, en om nieuwe markten te betreden, nationaal en internationaal. En mogelijk wilt u een barrière opwerpen tegen het betreden van uw markt door de concurrentie.

Een octrooistrategie die aansluit bij deze aspecten behelst één of meer van de volgende, beschermende elementen. U kunt octrooi aanvragen voor uw technologische innovaties, voordat u de markt betreedt. Hierbij houdt u onder andere rekening met de landen waarin u produceert en uw producten aanbiedt en verkoopt, maar ook met de landen waar uw concurrent produceert. Zo beschermt u uw eigen product en technologie en kunt u de concurrentie weerhouden van het kopiëren van uw ontwikkelingen. Daarbij kunt u rekening houden met de technologie en producten van concurrerende bedrijven, waarmee u voor hen blokkerende rechten kunt verkrijgen.

Co-development

Samenwerking kan uw bedrijfsontwikkeling een boost geven. Co-development levert veelal meer op dan de som der delen. Partners binnen een samenwerkingsverband brengen ieder know-how en technologie in. Zo’n samenwerking levert vrijwel zonder uitzondering nieuwe kennis op en/of brengt verdere innovaties voort. Voorafgaand aan bijvoorbeeld een R&D-samenwerking met bijvoorbeeld een ander bedrijf of een universiteit, is het daarom raadzaam eerst de uitvindingen, innovaties en kennis die uw bedrijf inbrengt binnen de samenwerking, onder de loep te nemen en om de afweging te maken of u deze kennis eerst wilt beschermen. Hiermee blijft de kennis die u al had en nu inbrengt, van u en is helder wat op basis daarvan gezamenlijk verder ontwikkeld is.

Vrijheid van handelen in uw markten

Vrijwel niets is zo frustrerend als wanneer u vlak voor of na het op de markt brengen van uw technologie en product, aangesproken wordt op het maken van (vermeende) inbreuk op een octrooirecht van een ander. Al uw investeringen ten spijt kan een onvermoede inbreuk op een octrooirecht ervoor zorgen dat u uw product van de markt moet halen en dat uw ontwikkeling stopgezet moet worden.

Kennis over octrooiposities van anderen kan dit risico voor een aanzienlijk deel inperken. Deze kennis krijgt u door gericht te zoeken, bijvoorbeeld per product, branche, bedrijf en/of land. Het verzamelen van dergelijke kennis is specialistisch werk en wordt in de praktijk samen met een octrooigemachtigde gedaan. Mocht u op een mogelijk blokkerend recht van een ander stuiten, dan kan de geldigheid daarvan worden onderzocht of kunt u wellicht het ontwerp van uw product aanpassen. In geval dit niet van toepassing is, kunt u ook overwegen om een licentie te vragen.

Licentieonderhandelingen kunnen bespoedigd worden als u zelf octrooirechten bezit waar de houder van het blokkerende octrooi interesse in heeft. Met kennis over octrooiposities van andere bedrijven kunt u de afweging maken om bijvoorbeeld een product niet te ontwikkelen, of alleen op die markten actief te worden, waar het octrooi niet van kracht is.

Een geoptimaliseerde octrooistrategie draagt positief bij aan de balans van uw bedrijf: hetzij door inkomsten te genereren, hetzij door kosten te voorkomen.

Innovatie, know-how en technologie als handelswaar

Het kan gebeuren dat uw investeringen leiden tot innovatie gerelateerd aan kennis en producten waarmee u maar in een beperkt aantal markten actief bent. Ook kan het zo zijn dat een R&D-strategie niet alleen leidt tot beoogde innovatieve technologie, maar dat u eveneens, misschien onverwachte, verdere kennis opdoet, met commerciële waarde voor bijvoorbeeld een ander bedrijf. Dit kan inkomstenbronnen openen door het ter beschikking stellen van uw innovatie aan derden.

Zulke inkomstenbronnen kunnen ontstaan als u octrooirechten heeft in andere markten dan uw thuismarkt, en ook voor uitvindingen die niet binnen uw eigen portfolio en bedrijfsstrategie passen. Deze octrooirechten kunt u aanbieden aan derden, die dan onder licentie in hun markt uw technologie kunnen toepassen. Ook de verkoop van uw octrooirechten kan een aantrekkelijke inkomstenbron zijn. Als een ander bedrijf juist een octrooirecht bezit op technologie die relevant is voor uw bedrijf, dan kunnen uw octrooirechten die niet binnen uw bedrijfsvisie vallen mogelijk dienen als het onderwerp van kruislicenties. Tot slot, van het hebben van octrooirechten op technologie net buiten uw eigen technologie, kan ook een afschrikwekkend effect uitgaan richting uw concurrenten in uw markten. Uw octrooirechten, al hoewel niet allemaal gericht op uw technologie, kunnen anderen beperken in hun mogelijkheden om u te treffen met verwante producten en technologieën, in uw markt.

Met uw octrooi kunt u ook een inbreukzaak beginnen tegen uw concurrent, mocht u last krijgen in uw markt van producten die onder uw octrooi vallen. Met zo’n offensieve strategie kunt u uw markt beschermen en wellicht zelfs uitbreiden.

Overwegingen

Een bedrijfsstrategie is geen statisch gegeven, maar een zich ontwikkelend samenspel van omstandigheden binnen uw bedrijf en in uw markt. Daarom is ook een octrooistrategie passend bij uw bedrijfsstrategie voortdurend in ontwikkeling. Sturing naar de omstandigheden is veelal goed mogelijk en een vereiste om het beste rendement te halen uit uw bedrijfsinvesteringen, know-how, innovaties en octrooiposities. Een geoptimaliseerde octrooistrategie draagt positief bij aan de balans van uw bedrijf: hetzij door revenuen te genereren (marktbescherming, afschrikwekkende werking, voorkomen van investeringen waarmee inbreukissues zouden ontstaan, uitgeven van licenties, etc.), hetzij door kosten te voorkomen (verminderen van het risico op juridische stappen tegen uw bedrijf, octrooien beschikbaar hebben voor nuttige kruislicenties, zodat inlicentiëren minder kostbaar kan zijn, etc.

 

Dit artikel is eerder verschenen op de website van LifetecZONe, het netwerk voor ondernemenrs in Life Sciences en Medische Technologie. www.lifeteczone.nl