close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?

Algemene voorwaarden NLO bv

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderaan de pagina beschikbaar als PDF-document.

1. Deze algemene voorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op iedere (verzoek om een) offerte en op iedere daaruit voortvloeiende overeenkomst en/of overige rechtsverhouding tussen NLO bv en een wederpartij (hierna “Opdrachtgever”), waarbij NLO bvdiensten verricht of heeft te verrichten. Enige algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

2. Als opdrachtnemer zal steeds gelden NLO bv (hierna, de “Opdrachtnemer”). Alle opdrachten worden geacht uitsluitend door Opdrachtnemer te zijn aanvaard, ook als deze door een werknemer of vertegenwoordiger van Opdrachtnemer zijn geaccepteerd.

3. De aanvaarding van de offerte door de Opdrachtgever of van het mandaat dat aan de Opdrachtnemer wordt verleend of de loutere betaling van een factuur impliceert dat de Opdrachtgever deze algemene voorwaarden aanvaardt.

4. Bij de uitvoering van de in verband met een door Opdrachtgever verstrekte opdracht te verrichten werkzaamheden zal Opdrachtnemer zoveel als redelijkerwijs mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Hij staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat. Dienovereenkomstig zien alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer uitsluitend op inspanningsverplichtingen van Opdrachtnemer.

5. De Opdrachtgever en Opdrachtnemer erkennen dat voor bepaalde diensten verplichte termijnen moeten worden nageleefd die worden opgelegd bij wet of door derden. Bijgevolg verbindt de Opdrachtgever zich ertoe aan de Opdrachtnemer tijdig alle nodige informatie en instructies te verstrekken die nodig zijn om de opdrachten correct te kunnen uitvoeren. Meer bepaald, verbindt de Opdrachtgever zich ertoe tijdig en zorgvuldig te antwoorden op alle informatie die wordt gevraagd door de Opdrachtnemer en tijdig alle andere nuttige informatie te verstrekken. Verder verbindt de Opdrachtgever zich ertoe de Opdrachtnemer onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen betreffende de informatie die werd verstrekt.

6. Bij uitvoering van een opdracht mag Opdrachtnemer te allen tijde een of meer derden inschakelen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen dan wel fouten van derden noch voor schade die hieruit voortvloeit en/of daarmee verband houdt.

7. Voor zover niet anders schriftelijk overeengekomen, heeft Opdrachtnemer recht op een honorarium, te bepalen op basis van het ten tijde van de uitvoering van de opdracht bij Opdrachtnemer geldende uurtarief, alsmede op een vergoeding voor in verband met de opdracht door Opdrachtnemer gedane verrichtingen, betaalde verschotten en gemaakte kosten als telefoon-, fax-, porti- en kopieerkosten, een en ander te vermeerderen met de verschuldigde BTW. Bij meer Opdrachtgevers is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het honorarium en de vergoeding. Opdrachtnemer is gerechtigd betaling van voorschotten te verlangen en/of tussentijds een factuur te zenden. Facturen dienen uiterlijk binnen 21 kalenderdagen na de factuurdatum te worden voldaan door bijschrijving van het in de factuur vermelde eindbedrag op de in de factuur vermelde rekening. Hetgeen aan Opdrachtnemer verschuldigd is, dient in Euro’s te worden voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling zal de wettelijke handelsrente over het onbetaalde bedrag verschuldigd zijn vanaf de tweeëntwintigste (22e) kalenderdag na de factuurdatum. Indien er een andere betalingstermijn dan 21 kalenderdagen is overeengekomen, dan geldt mutatis mutandis dat de wettelijke handelsrente verschuldigd is vanaf de kalenderdag volgende de laatste dag van die betalingstermijn. Verrekening met een tegenvordering is niet toegestaan. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtnemer - onverminderd zijn andere rechten uit de wet - bevoegd, naar zijn keuze, de uitvoering van opdrachten op te schorten dan wel opdrachten te ontbinden na voorafgaandelijke, schriftelijke ingebrekestelling. Opdrachtnemer heeft recht op vergoeding van alle kosten, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, die hij moet maken, indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige betalingsverplichting jegens Opdrachtnemer. De buitengerechtelijke kosten omvatten in ieder geval (maar zijn niet beperkt tot) de kosten in verband met het sturen van herinneringen, aanmaningen, en/of ingebrekestellingen en zullen in ieder geval vijftien procent (15 %) van het te betalen bedrag bedragen, met een minimum van Euro 500,-.

8. De totale cumulatieve aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, uit welke hoofde dan ook, in verband met één of meer fouten verband houdende met één of meer opdrachten, is als volgt beperkt:

  1. indien Opdrachtnemer voor die schade dekking onder een verzekering geniet, in totaal maximaal het bedrag dat de verzekeraar van Opdrachtnemer in een voorkomend geval uitkeert vermeerderd met het eigen risico van Opdrachtnemer onder die verzekering;
  2. indien Opdrachtnemer voor die schade geen uitkering onder een verzekering ontvangt, is Opdrachtnemer enkel aansprakelijk in het geval van een wezenlijke fout en is de aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot het bedrag dat voor de betreffende opdracht(en) door Opdrachtnemer is ontvangen met een maximum van Euro 250.000.

Alle aanspraken van Opdrachtgever vervallen, indien na ontdekking van schade dan wel het moment waarop deze door Opdrachtgever behoorde te worden ontdekt niet onverwijld schriftelijk aan Opdrachtnemer wordt gemeld en in ieder geval zodra 12 maanden zijn verstreken sedert de gebeurtenis waaruit de schade is voortgevloeid en waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is. Het hiervoor bepaalde geldt eveneens, indien Opdrachtgever schadevergoeding vordert op grond van een van een ander overgenomen of verkregen vordering. Indien een derde van Opdrachtnemer vergoeding van schade vordert die hij heeft geleden als gevolg van dan wel in verband met de uitvoering door Opdrachtnemer van een opdracht van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer tegen die vordering en bijkomende kosten vrijwaren voor zover Opdrachtnemer aan de derde meer schade dient te vergoeden dan hij zou moeten vergoeden, indien Opdrachtgever zelf een vergoeding voor de schade zou vorderen. Opdrachtnemer zal zich niet op enige beperking van aansprakelijkheid beroepen voor zover de geleden schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van zijn tot de bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten. Enige aanspraak van Opdrachtgever tot schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, jegens natuurlijke personen, werknemers en/of directeuren die bij Opdrachtnemer in dienst zijn en/of vennootschappen waarmee hij in verband met de bedrijfsuitvoering overeenkomsten heeft gesloten, is uitgesloten.

9. Bestaat een opdracht van Opdrachtgever uit niet meer dan het vertalen, waarmerken en/of valideren van een verleend Europees octrooi dan levert die opdracht niet een tegenstrijdig belang op voor Opdrachtnemer dat een optreden voor een andere opdrachtgever door Opdrachtnemer tegen Opdrachtgever zou beletten.

10. Iedere partij is gerechtigd de overeenkomst door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, te beëindigen. Opdrachtgever dient bij een opzegging ten minste de diensten te vergoeden die tot het moment van de opzegging door Opdrachtnemer zijn verricht.

11. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

12. Op deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van artikel 6, kunnen zich – bij wijze van een beding ten behoeve van een derde - ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen, die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de uitvoering van opdrachten door Opdrachtnemer.

13. De uitvoering van de verplichtingen van de partijen wordt opgeschort in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid reeds te voorzien op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst, zoals maar niet beperkt tot staking of lock-out, brand, epidemie, overstroming, stroompanne, het niet-beschikbaar zijn van publieke informatie of logistieke diensten,... Ingeval de overmacht langer dan 3 maand zou duren, is iedere partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden mits schriftelijke kennisgeving en zonder tussenkomst van de rechter. De Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks werd veroorzaakt door gevallen van overmacht.

14. Opdrachtnemer is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacybeleid, zie https://www.nlo.eu/nl/disclaimer-privacy.

15. De rechter in het arrondissement v a n d e rechtbanken van de statutaire vestigingsplaats van NLO bv is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om een geschil voor te leggen aan een rechter aan wie – bij afwezigheid van deze bepaling – bevoegdheid zou toekomen. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht.

16. De eventuele nietigheid of onwerkzaamheid van enige bepaling van onderhavige algemene voorwaarden doet geen enkele afbreuk aan de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen.

Download de Algemene Voorwaarden (PDF)
pdf - 54.7 KB