close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
Joy of spring
Artikel 28 jul 2022

Eengemaakt Octrooigerecht: een vreugde voor de lente?

Op 14 juli kondigde het Eengemaakt Octrooigerecht (EOG) op zijn inmiddels "officiële" website aan dat het verwacht zijn werkzaamheden begin 2023 aan te vangen. Op de Euroforum Unitary Package Conferentie, die op dezelfde dag plaatsvond, werd dit nog verder gespecificeerd tot een verwachte start van de werkzaamheden op 1 maart 2023. Welke gevolgen kan deze lentegebeurtenis hebben voor uw IE-strategie?

Nieuwe ontwikkelingen

Hoewel voldoende deelnemende staten de EOG-overeenkomst reeds hebben geratificeerd, zal deze ongeveer vier maanden nadat Duitsland zijn akte van ratificatie heeft neergelegd pas in werking treden. Duitsland is verplicht dit uit te stellen, om het administratief comité van het EOG voldoende tijd te geven de gerechten voor te bereiden op de nieuwe werkzaamheden. Zodra deze laatste akte is neergelegd, gaat een Sunrise-periode van drie à vier maanden in.

Het wachten heeft geleid tot belangrijke vooruitgang voor de organisatie van het EOG. Op 8 juli heeft de raad van bestuur bevestigd dat er lokale of regionale afdelingen zullen worden opgericht in Oostenrijk (Wenen), België (Brussel), Denemarken (Kopenhagen), Finland (Helsinki), Frankrijk (Parijs), Duitsland (Düsseldorf, Hamburg, Mannheim, München), Italië (Milaan), Nederland (Den Haag), Slovenië (Ljubljana) en Portugal (Lissabon). De regionale afdeling Noords-Baltisch gebied zal hoofdzakelijk gevestigd zijn in Zweden (Stockholm). In Ljubljana en Lissabon zal het centrum voor bemiddeling en arbitrage in octrooizaken van het EOG worden ondergebracht. Centrale afdelingen zijn al bevestigd voor Parijs en München, terwijl Milaan naar verwachting Londen zal vervangen als derde locatie.

Daarnaast zijn ook het reglement voor de procesvoering van het Hof en zijn tarieflijst geregeld. Beide zullen op 1 september 2022 in werking treden. Er zijn aanvullende stappen gezet voor de organisatie van de aanwerving van personeel en ambtenaren van het Hof, en er is een lijst gepresenteerd van kandidaten die tot EOG-rechters zullen worden benoemd. Deze technische en juridische rechters bevinden zich momenteel in de fase van ontvangst en aanvaarding van hun werkaanbod, dat een maandelijkse vergoeding van 18.089 euro voor een rechter in eerste aanleg omvat. Naar verwachting zullen in totaal 90 rechters worden benoemd, hoofdzakelijk in deeltijd, wat neerkomt op 16 VTE voor het eerste jaar. De salarissen zijn zo vastgesteld dat zij vergelijkbaar zijn met die van de kamers van beroep van het EOB om de hoogste normen voor de kandidaten te waarborgen. Daarmee liggen zij aanzienlijk hoger dan de meeste op nationaal niveau benoemde rechters.

Over het geheel genomen vordert de organisatie achter de schermen snel, en de Sunrise-periode die voorafgaat aan de inwerkingtreding van het EOG zou al op 1 december 2022 kunnen beginnen.


Korte samenvatting van het systeem van het unitair octrooi

Huidig systeem: momenteel, onder het Europees Octrooiverdrag (EOV), moet een verleend Europees octrooi in de afzonderlijke lidstaten worden gevalideerd. Praktisch gezien brengt dit kosten met zich mee voor elk gekozen rechtsgebied - en deze kosten nemen toe met het aantal gekozen lidstaten. Omdat elk resulterend octrooi een nationaal octrooi is, is het lot ervan onafhankelijk. Dit betekent dat het lokale octrooi voor elk rechtsgebied van kracht kan blijven of ongeldig kan worden verklaard.

Unitair Octrooistelsel: met een Unitair Octrooi (UO) worden alle deelnemende staten in plaats daarvan gedekt door één octrooi (nationale geldigverklaringen kunnen dan nog steeds worden gebruikt om niet-deelnemende staten afzonderlijk te dekken). De gecentraliseerde procedure kan kosten besparen wanneer een brede dekking wordt nagestreefd. Dit betekent ook dat het lot van het octrooi nu in alle deelnemende staten hetzelfde zal zijn: het is in feite één enkel, eengemaakt octrooi. Een voordeel is dat een bij het EOG verkregen rechterlijk bevel in alle deelnemende staten kan worden gehandhaafd, zodat niet meer in elk rechtsgebied afzonderlijk om een rechterlijk bevel hoeft te worden verzocht. Deze spiegel heeft twee kanten, omdat een succesvolle vordering tot herroeping eveneens kan leiden tot een verlies van octrooibescherming in meerdere landen.

 

Hoe voor te bereiden

Het is belangrijk om een strategie voor uw IP te bepalen. Indien u geen keuze maakt, zullen uw bestaande octrooien bij het nieuwe Eengemaakt Octrooigerecht worden ondergebracht. Hoewel dit misschien uw bedoeling is, kan het ook in uw nadeel zijn - en wanneer een derde partij een vordering tegen een van uw octrooien bij het EOG instelt, betekent dit dat de jurisdictiekeuze voor u door uw concurrent is gemaakt. Eveneens kan een door een derde ingestelde nationale vordering uw zaak voor een nationale rechtbank vastzetten.

Dergelijke scenario's kunnen worden vermeden door goede planning vooraf. Zodra de Sunrise-periode begint, zal het mogelijk zijn uw voornemen te registreren om uit het systeem te stappen voor uw bestaande verleende EP-octrooien. Wij zullen binnenkort contact met u opnemen over dit onderwerp.

Bovendien komen er twee overgangsmaatregelen beschikbaar voor uw aanvragen: de ene is het indienen van een vroegtijdig verzoek om eenheidswerking, de andere is een verzoek om uitstel voor het verlenen van uw Europees Octrooi. Deze maatregelen kunnen helpen om een IE-portefeuille vlot in het UP-systeem te integreren.

Zoals altijd hangt de beslissing over deelname aan het nieuwe systeem, en de mate waarin u dat doet, af van verschillende overwegingen. Uw adviseurs bij NLO volgen de ontwikkelingen met betrekking tot het Eengemaakt Octrooi op de voet. Om het beste advies voor uw situatie te krijgen, raden wij u aan uw strategische opties te bespreken met uw contactpersoon bij NLO.

 

NLO experts over het Unitair Octrooi

Onze collega's Paul Clarkson, Rolf Suurmond, Aleksandra Zwolinska, Marta Alvarez Guede en Stijn van Dongen volgen de recente ontwikkelingen rond het Unitair octrooi op de voet. Voor specifieke vragen over de huidige stand van zaken kunt u contact met hen opnemen.

NLO Unitair Octrooi experts

Nieuws updates over Unitary Patent