close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
The UP and the UPC

Het Unitair Octrooi en het EOG

Het Unitair Octrooi en het Eengemaakt Octrooigerecht (EOG)
Europa staat aan de vooravond van een nieuw systeem, dat verlening van en procesvoering rond Europese octrooien aanzienlijk vereenvoudigt. Het nieuwe systeem zorgt voor twee grote veranderingen: 1) het wordt mogelijk een Unitair Octrooi (Unitary Patent, UP) aan te vragen met eenheidswerking in alle aan het project deelnemende landen, en 2) geschillen rond octrooien in Europa kunnen worden voorgelegd aan een centrale instantie, het Eengemaakt Octrooigerecht (EOG).

Voordat het UO en het EOG operationeel worden, is er tijd nodig voor een voorbereidende fase waarin het Hof wordt opgericht. Deze voorbereidende fase is nu begonnen als gevolg van de ratificatie door Oostenrijk van het desbetreffende protocol op 18 januari 2022.

Verwacht wordt dat de voorbereidende fase ongeveer 6-12 maanden zal duren voordat het EOG daadwerkelijk operationeel kan worden. De eigenlijke EOG-overeenkomst zal in werking treden op de eerste dag van de vierde maand, nadat Duitsland zijn akte van bekrachtiging heeft neergelegd. Het laatste nieuws over het EOG kunt u hier lezen.

Het Unitair Octrooi

Eén octrooi voor alle deelnemende lidstaten

Het Unitair Octrooi is een octrooirecht dat geldt in alle aan dit project deelnemende EU-lidstaten. Zodra het systeem eenmaal in werking is getreden, kunnen octrooiaanvragers tijdens de verleningsfase kiezen voor ‘eenheidswerking’ voor hun Europees octrooi. Daarmee verwerven ze een enkelvoudig octrooirecht dat uniforme bescherming biedt in alle EU-landen die lid zijn van het systeem op het moment dat om de eenheidswerking wordt verzocht Voor Unitair Octrooien is één instandhouding taks verschuldigd en slechts één vertaling, wat tot aanzienlijke kostenbesparingen kan leiden. Lees hier meer over.

Het Eengemaakt Octrooigerecht

Centrale handhaving en herroeping in Europa

Het Eengemaakt Octrooigerecht (EOG) is een nieuwe internationale organisatie die op den duur de exclusieve jurisdictie krijgt over geschillen rond Europese octrooien. Wel krijgt het nieuwe gerecht al vanaf de eerste dag exclusieve bevoegdheid voor het nieuwe unitair octrooi. Tijdens een overgangsperiode van zeven jaar is het EOG echter alleen bevoegd voor traditionele Europese bundeloctrooien voor zover die niet uitdrukkelijk van het systeem zijn uitgesloten.

Besluiten van het EOG zijn onmiddellijk van toepassing in alle deelnemende lidstaten, zodat handhaving van octrooirechten in het vervolg centraal behandeld kan kunnen worden (en octrooien centraal kunnen worden herroepen). Meer informatie over het Eengemaakt Octrooigerecht vindt u hier.

Uw strategie

Het eenheidsoctrooi en het eengemaakte octrooigerecht zullen gevolgen hebben voor nieuwe en bestaande octrooien en octrooiaanvragen. Als gevolg van de "opt-out"-regeling voor traditionele Europese octrooien zal het nieuwe gerecht bevoegd zijn voor bestaande octrooien, tenzij uitdrukkelijk voor een opt-out is gekozen. De optie om een eenheidsoctrooi te verkrijgen zal bestaan voor aanvragen die in behandeling zijn wanneer het nieuwe systeem in werking treedt, en het kan zelfs wenselijk zijn om de verlening van een aanvraag uit te stellen totdat de optie om een UP te kiezen beschikbaar wordt. Het EOB heeft twee nieuwe opties ingevoerd (voor octrooiaanvragen waarvoor een mededeling uit hoofde van regel 71, lid 3, EOV is gedaan) die een vroegtijdig verzoek om eenheidswerking of een verzoek om uitstel van de afgifte van het toekenningsbesluit mogelijk maken. Deze opties zullen beschikbaar worden vanaf de datum waarop Duitsland zijn akte van bekrachtiging heeft neergelegd.


De verschillende mogelijkheden voor geschillenbeslechting onder het nieuwe stelsel zullen voordelen en risico's opleveren voor partijen die hun octrooirechten willen handhaven en voor partijen die octrooien van derden ongeldig willen laten verklaren. Er is geen one-size-fits all strategie en NLO zal daarom een aantal specifieke diensten aanbieden met betrekking tot eenheidsoctrooien en het Unified Patent Court om u te helpen navigeren door het nieuwe systeem. U kunt hier meer lezen over hoe het nieuwe systeem uw Europese octrooistrategie zou kunnen beïnvloeden.